Close
zdjecie
O projekcie

„Tropem badaczy Zagłębia Dąbrowskiego” to projekt dokumentacyjno-badawczy mający na celu ochronę oraz popularyzację dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego. Inicjatywa Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach jest kontynuacją terenowych badań etnograficznych podjętych na terenie Zagłębia Dąbrowskiego w 2014 roku. 

Potrzeba opisania tradycyjnej i współczesnej obrzędowości dorocznej i rodzinnej wraz z dokumentacją tradycyjnego budownictwa wynika z pragnienia uzupełnienia luki w dotychczas prowadzonych badaniach oraz braku wydawnictwa omawiającego badaną tematykę. 

Zestawienie archiwalnych oraz teraźniejszych przejawów aktywności kulturowej stało się okazją do uchwycenia zmian, które zaszły w kulturze mieszkańców pogranicza małopolsko-śląskiego. To ostatni moment, aby zarchiwizować i upublicznić aktualną kondycję kultury zagłębiowskiej, bazującej na bogatym dorobku kulturowym i historycznym tej ziemi. 

Etnograficzne badania terenowe przeprowadzane były w tandemach badawczych złożonych z doświadczonych i praktykujących etnografów oraz studentów i absolwentów etnologii. Stworzona zatem została możliwość praktycznego doskonalenia swoich umiejętności i rozszerzania wiedzy przyszłych badaczy kultury tradycyjnej. 

Efektem kilkuletniej obecności w terenie jest przede wszystkim publikacja, obszernie ilustrująca dawne i współczesne aspekty tradycyjnej kultury mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego. Uzupełnieniem wyników badań terenowych ujętych w publikacji jest materiał archiwalny pozyskany od muzealnych partnerów projektu oraz osób prywatnych. Archiwalne fotografie zestawione ze współcześnie wykonanymi zdjęciami złożyły się na powstanie wystawy, prezentującej tradycyjne budownictwo oraz wybraną obrzędowość uchwyconą na pograniczu małopolsko- śląskim. 

Dokumentacja powstała w wyniku realizacji działań w projekcie może stanowić źródło wiedzy o Zagłębiu Dąbrowskim oraz może być wykorzystana do przyszłych badań terenowych. Wobec tego istnieje możliwość dostępu do dokumentów źródłowych (kwestionariusze badawcze, zdjęcia itp.), które są w posiadaniu Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach. Każdorazowy dostęp do wspomnianych materiałów jest możliwy wyłącznie za zgodą Instytutu. 

Efektem projektu jest m.in. wystawa fotografii prezentująca tradycyjne budownictwo oraz wybraną obrzędowość uchwyconą na pograniczu małopolsko-śląskim. Wystawa złożona jest ze zdjęć archiwalnych (pozyskanych od muzealnych partnerów projektu oraz osób prywatnych) i fotografii wykonanych współcześnie. Istnieje możliwość nieodpłatnego wypożyczenia wystawy dla zainteresowanych organizacji. 

Projekt został zrealizowany przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach we współpracy z Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, Muzeum Zagłębia w Będzinie, Muzeum Miejskim „Sztygarka” w Dąbrowie Górniczej oraz Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Bogate zespoły kultury ludowej i obyczaju zagłębiowskiego napraszają się dzisiaj o przypomnienie, przede wszystkim zaś o ścisłe zebranie i usystematyzowanie tej nigdy niedocenianej wiedzy o ziemi i ludziach nad Czarną Przemszą. Zagłębie Dąbrowskie […] jest zjawiskiem trudnym dla etnografa i w ogóle dla badacza starej kultury ludowej. Ziemia ta w ostatnich stu latach zmieniła zdecydowanie swój skład ludnościowy […] nowe warunki życia wytworzyły w nich swoiste wartości obyczajowe i kulturalne, będące trudną do zanalizowania mieszaniną elementów kultury ludowej i robotniczej, bardzo często sięgającą odległych staropolskich czasów gwarkowskich.


[J. Pierzchała, Legenda Zagłębia, Katowice 1962, s. 26]

Publikacja

Publikacja „Tropem badaczy Zagłębia Dąbrowskiego” to efekt kilkuletniej obecności badaczy w terenie oraz zainteresowań i pasji Dobrawy Skoniecznej-Gawlik (autorki publikacji), Roberta Garstki i Bartosza Gawlika (autorów fotografii). Wydawnictwo obszernie ilustruje dawne i współczesne aspekty tradycyjnej kultury mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego.

Pobierz

Realizatorzy

Robert Garstka

Pracownik Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, fotograf, etnograf,regionalista. Członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Społecznyopiekun zabytków. Dwukrotnie uhonorowany nagrodą oraz wyróżnieniemMiasta Będzina za osiągnięcia w dziedzinie twórczościartystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury oraz nagrodąStarosty Będzińskiego za Osiągnięcia w Dziedzinie TwórczościArtystycznej, Upowszechniania i Ochrony Kultury.  Wyróżniony przezZwiązek Kombatantów Odznaką Zasłużony dla Związku KombatantówRP i BWP za dokumentację zdjęciową do publikacji „Miejscapamięci w Będzinie”. Autor książki „Będziński pejzażfrasobliwy”, oraz albumów fotograficznych „Dom wieczności”,„Przydrożni świadkowie wiary” i „Świat obok nas. Obrzędowośćdoroczna w województwie śląskim”. Współautor zdjęć wpublikacjach książkowych m.in. „Istebna zespół Regionalny”,„Kolędnicy”, „Od wieńca adwentowego do dożynkowego czylitradycje, zwyczaje i obrzędy powiatu gliwickiego”, „Dziedzictwodiaspory”, „Katalog zabytków techniki regionu zagłębiowskiego”,„Miejsca pamięci w Będzinie”. Współzałożyciel grupyfotograficznej Koń Trojański i Stowarzyszenia Via Arte.Pomysłodawca projektu etnograficznego „Tropem Kolberga”.Współpracował w projektach: przygotowanie e-informacji kulturalnejgmin i powiatów do integracji z regionalnymi portalami kultury iturystyki województwa śląskiego; Tropem Kolberga; Tropem badaczyZagłębia Dąbrowskiego; Rok gospodarski na ziemi pszczyńskiej;Regionalny Wirutalny Album Obrzędowy.

Aleksander Lysko

Koordynator projektu „Tropem badaczy Zagłębia Dąbrowskiego”. Zawodowo związany z Regionalnym Obserwatorium Kultury działającym przy Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach. Z wykształcenia etnolog. Realizator oraz koordynator licznych projektów kulturalnych dofinansowanych ze środków krajowych i zagranicznych. Współpracuje z przedstawicielami środowisk kulturalnych i oświatowych jako doradca w pozyskiwaniu wsparcia finansowego. Edukator w wielu przestrzeniach związanych z działalnością kulturalną.

Dobrawa Skonieczna-Gawlik

Etnolog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, etnograf w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”. W latach 2002-2014 zawodowo związana z Muzeum Zagłębia w Będzinie, gdzie prowadziła Dział Etnografii. Autorka wystaw, działań edukacyjnych i popularyzatorskich, opracowań oraz artykułów z zakresu szeroko pojętej kultury tradycyjnej Zagłębia Dąbrowskiego i Górnego Śląska. Koordynator merytoryczny projektów realizowanych przez Regionalny Instytut Kultury: „Tropem Kolberga – etnograficzne badania terenowe Zagłębia Dąbrowskiego” (2014) oraz „Tropem badaczy Zagłębia Dąbrowskiego” (2015-2016). Juror przeglądów folklorystycznych, konkursów o tematyce regionalnej, pomysłodawczyni będzińskiego „Jarmarku Rzemiosła i Rękodzieła”. Członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Laureatka wyróżnienia Miasta Będzina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury (2007), stypendystka Województwa Śląskiego (2009) oraz Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury (2013). Miłośniczka plecionkarstwa związana z nowotomyską szkołą wikliniarską, uczestnik Ogólnopolskich Plenerów Wikliniarskich w Nowym Tomyślu oraz Światowych Festiwalów Plecionkarskich.

Zobacz wszystkich

Bartosz Gawlik

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu oraz Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pedagog, plastyk, sztukator. Od 2004 r. związany z Muzeum Zagłębia w Będzinie gdzie zajmuje się aranżowaniem przestrzeni muzealnych, projektowaniem graficznym i edytorskim oraz dokumentacją fotograficzną. Jego fotografie reprodukowane były w wielu czasopismach i prasie codziennej (Nowe Zagłębie; Odkrywca’ Twoje Zagłębie; Śląsk; Polska Dziennik Zachodni; Aktualności Będzińskie; Ziemia Będzińska) oraz wydawnictwach (m.in.: „Ziemia Będzińska. Walory etniczne Małopolski Zachodniej”, „Monografia Będzina 1536 -2006”, „Jan Dorman i Jego Teatr”, „Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje” ). Autor projektów okładek publikacji dotyczących Zagłębia Dąbrowskiego, juror konkursów plastycznych, pomysłodawca będzińskiego „Jarmarku Rzemiosła i Rękodzieła”. Realizator fotografii w ramach projektu „Tropem Kolberga – etnograficzne badania terenowe Zagłębia Dąbrowskiego”. Swoje prace prezentował na kilku wystawach indywidualnych i zbiorowych.

Damian Adamczak

Pracownik Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” od 1996 r., gdzie uzyskał kolejne stopnie awansu zawodowego aż do starszego kustosza (2005 r.). Zajmuje się opracowywaniem zabytków, prowadzi badania etnograficzne (ostatnio o młynach nad Kłodnicą i jej dopływami), organizuje wystawy. Prywatnie lubi podróżować, pływać kajakiem po polskich rzekach.

Sara Duda

Absolwentka kierunku etnologia i pedagogika Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Pasjonatka muzyki tradycyjnej i górskich wędrówek. Obecnie głównym przedmiotem jej badań są związki między roślinami i kulturą. Prowadzi warsztaty etnobotaniczne, w ramach których uczy m.in. odżywiania się dzikimi roślinami oraz wyrabiania z nich naturalnych kosmetyków. Propaguje też wiedzę z zakresu kultury ludowej w ramach zajęć edukacyjnych w instytucjach kultury. Doświadczenie etnograficzne zdobywała m.in. na Podlasiu, gdzie uczestniczyła w projekcie „Wędrujące Opowieści”, organizowanym przez Polski Instytut Antropologiczny, Żuławach Wiślanych, gdzie badała pamięć o nadwiślańskich osadnikach olenderskich, a także na Sąddeczczyźnie i Żuławach Gdańskich. Ostatnio badała tradycje wielkanocne w Gruzji i była zaangażowana w realizację projektu Rok gospodarski na ziemi pszczyńskiej.

Elżbieta Filipowska

Studentka II roku studiów magisterskich na kierunku etnologia. Od roku 2015 należy do grona najlepszych absolwentów Uniwersytetu Śląskiego. Swoją pracę badawczą koncentruje wokół małej architektury sakralnej, ikonologii oraz ikonografii, folkloru muzycznego, zespołów regionalnych, wierzeń ludowych, medycyny ludowej, strojów regionalnych. W roku akademickim 2013/2014 prowadziła projekt badawczy „Badania społeczno-etnograficzne nad tradycją kolędowania z uwzględnieniem przemian kulturowych”. Brała czynny udział w organizacji i przeprowadzeniu IX Międzyuczelnianej Konferencji Antropologicznej „Teren nieoczywisty w antropologii”. Przyczyniła się do organizacji obchodów dnia stroju ludowego na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. Głównym przedmiotem jej zainteresowań jest folklor Lachów Sądeckich. Odbywała praktykę muzealną w Sądeckim Parku Etnograficznym. Laureatka licznych konkursów poetyckich.

Iga Fedak

Absolwentka etnologii na Uniwersytecie Śląskim, słuchaczka Podyplomowych Studiów Etnomuzykologicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Od października 2015 roku pracuje w Dziale Etnologii w Muzeum Miejskim w Tychach. Badacz terenowy w projektach badawczo-popularyzatorskich z zakresu etnologii, przyczyniających się do dokumentacji i upowszechniania wiedzy z zakresu kultury tradycyjnej w województwie śląskim, m.in. w projekcie „Tropem Kolberga” realizowanym przez Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach i projekcie „Rok gospodarski na ziemi pszczyńskiej” realizowanym przez Muzeum Miejskie w Tychach. Na co dzień zajmuje się także muzyką i tańcem tradycyjnym, zarówno w teorii, jak i w praktyce – prowadzi warsztaty i zajęcia z zakresu tańca i polskiej muzyki ludowej, łączące wiedzę i umiejętności związane z rodzimą kulturą muzyczną.

Konrad Kwieciński

Student etnologii i animacji społeczno-kulturalnej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. Zainteresowania naukowe koncentruje w obszarze antropologii pogranicza, szczególnie przemiany kultury ludowej w relacji peryferia – centrum, które bada od 2013 roku. Na przełomie 2015/2016 odbył stypendium na Uniwersytecie w Oradei, na pograniczu kulturowym węgiersko-rumuńskim. Pracę naukową skupił na zagadnieniu ludyczności w kulturze.

Małgorzata Kłych

Muzealnik, etnolog, animator, członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego – oddział Śląsk, sekretarz Stowarzyszenia im. Maxa Kopfsteina. Na co dzień pracuje w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu w dziale etnografii, zajmuje się obrzędowością rodzinną i doroczną na terenie Górnego Śląska. Zainteresowania: design, folklor, folk, muzyka tradycyjna oraz kinematografia skandynawska. Uczestniczka warsztatów i szkoleń: „Kadra Kultury Na Poziomie”; „Toolbox expert”; „Różnorodność jest w(śród) nas”; warsztat dotyczący kultury romskiej z elementami warsztatu antydyskryminacyjnego oraz warsztatu kompetencji międzykulturowych: „Uczę się, poznaję – zmieniam! Syklakiraw pes, prynćkiraw – paruwaw!”; „Muzeum dobrych relacji”. W latach 2005-2007 była wolontariuszką w dwóch projektach: „Międzynarodowy wolontariat w ochronie krajobrazu kulturowego na Warmii i Mazurach” w Stowarzyszeniu Wspólnota Kulturowa „Borussia”; Międzynarodowy projekt „Wolontariat w Służbie Zabytkom” w Fundacji Krzyżowa. Uczestniczka projektów badawczych: „Tropem Oskara Kolberga”;  „Tropem badaczy Zagłębia Dąbrowskiego”; „Rok gospodarski na ziemi pszczyńskiej”; „Narracje górnicze z terenu Zabrza”; „Patronackie osiedla robotnicze na terenie Zabrza: Borsig, Zandka i kolonia Ballestremów w Rokitnicy 1863 – 2016”.

Magdalena Cielesta

Absolwentka etnologii i antropologii kulturowej na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Pracownik Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”. Zajmuje się pozyskiwaniem zbiorów muzealnych, opieką na zabytkowymi budynkami skansenu oraz ich wyposażeniem. Interesuje się tematem rybactwa i rybołówstwa na terenie Śląska, obrzędowością doroczną oraz zdobnictwem strojów ludowych.

Grzegorz Odoj

Doktor, etnolog, adiunkt w Zakładzie Teorii i Badań Kultury Współczesnej w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ, zastępca dyrektora Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ. Zasadniczy nurt jego zainteresowań to antropologia miasta, współczesne zjawiska społeczno-kulturowe ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego (m.in. tradycje kulturowe pogranicza śląsko-małopolskiego, proces przemian postindustrialnych i jego społeczno-kulturowe konsekwencje, problemy rewitalizacji obszarów poprzemysłowych), tożsamość kulturowa społeczności lokalnych oraz edukacja regionalna i wielokulturowa. Prowadził liczne badania terenowe na Górnym i Dolnym Śląsku, na Podlasiu, w Małopolsce i na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. Autor blisko dwustu prac naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych, w tym artykułów i prac zwartych ukazujących kształtowanie się więzi społecznej i identyfikacji lokalnej mieszkańców małych miast w Zagłębiu Dąbrowskim.

Małgorzata Paul

Magister etnologii, kustosz. Ukończyła studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, filii w Cieszynie (2000) oraz Podyplomowe Studium Muzeologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2002). W latach 2001–2007 pracowała w Muzeum Etnograficznym im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie. Od 2007 jest związana z Działem Etnologii Muzeum Śląskiego w Katowicach. Uczestniczyła w badaniach terenowych, m.in. w Rzeszowskiem, na Śląsku Opolskim, Cieszyńskim, Ziemi Raciborskiej oraz w Zagłębiu Dąbrowskim. Jest autorką i współautorką kilku wystaw etnograficznych m.in: „Człowiek rodzi się na śmierć i umiera na życie. Obrzędy przejścia i ich symbolika” (2003), „Wokół stołu”(2007), „Na co dzień i od święta. Stroje ludowe w Rzeszowskiem”(2007), „Ach co to był za ślub. Obrzędy i zwyczaje weselne na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku” (2010), „Od Góry św. Anny po Santiago da Compostela. Szlaki pielgrzymkowe Ślązaków” (2010), „W godni czas. Twórcy ludowi o Bożym Narodzeniu” (2012), „Lale, misie koniki…Towarzysze dziecięcych zabaw” (2014). Od 2008 roku jest członkiem Stowarzyszenia Muzealników Polskich – Oddziału Śląskiego.

Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko

Etnolog, starszy kustosz, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi (1984) i Podyplomowych Studiów Muzeologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1990). Kierownik Działu Etnologii Muzeum Śląskiego w Katowicach. Autorka i współautorka kilkudziesięciu wystaw czasowych nagradzanych w wojewódzkich i ogólnopolskich edycjach konkursu „Wydarzenie Muzealne Roku”. Autorka i współautorka katalogu zbiorów, katalogów wystaw i kilkudziesięciu artykułów na temat dziedzictwa Górnego Śląska, stroju pszczyńskiego, zwyczajów i obrzędów, ginących zawodów. Jurorka przeglądów folklorystycznych, Nagrody Oskara Kolberga za zasługi dla Kultury Ludowej, konsultant merytoryczny projektów etnograficznych. Systematycznie od lat 80. XX wieku organizatorka i uczestniczka etnograficznych badań terenowych nad dziedzictwem kulturowym Górnego Śląska, m.in. nad pszczyńskim strojem ludowym, sztuką ludową, obrzędowością rodzinną i doroczną, zwyczajami żniwnymi, tradycjami pielgrzymowania, rzemiosłem i rolnictwem prowadzonych na Ziemi Pszczyńskiej, Raciborskiej, Śląsku Cieszyńskim, Opolskim, w Beskidzie Śląskim, a ponadto w gminie Wilamowice, na Żywiecczyźnie, w Zagłębiu Dąbrowskim i w Małopolsce. Efekty prac badawczych wykorzystuje w pracy muzealnej, na realizowanych ekspozycjach i w przygotowywanych publikacjach.

Agnieszka Szymula

Etnolog, kustosz w Dziale Etnologii Muzeum Miejskiego w Tychach. Prowadzi działania badawcze i popularyzatorskie dotyczące śląskiej kultury tradycyjnej. Autorka wykładów, artykułów i publikacji oraz scenariuszy wystaw etnograficznych, m.in.: „My i nasi sąsiedzi. Stroje ludowe w woj. Śląskim”, „Rok obrzędowy na ziemi pszczyńskiej” (nagrodzona Nagrodą Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2012 w kategorii „wystawy”). Organizatorka wycieczek edukacyjnych propagujących dziedzictwo kulturowe woj. śląskiego (projekty: „Pokażę Ci Górny Śląsk”, „Pokażę Ci ziemię pszczyńską, Szlakiem tyskich kościołów”) oraz cyklu „Spotkań z Tradycją” prezentującego tradycje historycznej ziemi pszczyńskiej i ziem sąsiednich. Stypendystka Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury w 2008 r. Pomysłodawczyni i koordynatorka realizowanego przez Muzeum Miejskie w Tychach w 2015 roku projektu badawczego „Rok gospodarski na ziemi pszczyńskiej”, dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rafał Słowiak

Pochodzi z Dąbrowy Górniczej. W 2014 roku ukończył Uniwersytet Śląski w Cieszynie na kierunku Etnologia i antropologia kulturowa. Pracuje w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej jako specjalista-instruktor ds. Rozwoju edukacji regionalnej. Swoją przygodę z terenowymi badaniami etnograficznymi zaczął na obozie terenowym w Piwnicznej-Zdrój, gdzie badał zwyczaje rodzinne oraz doroczne tamtejszej gminy, pogranicze polsko-słowackie oraz tożsamość regionalną wsi Łomnica-Zdrój. Jego zainteresowaniami etnograficznymi jest Łemkowszczyzna, kultura Górnego Śląska oraz rodzimego regionu Zagłębia Dąbrowskiego. Interesuje się tematyką związaną z obrzędowością wokół śmierci i pogrzebu, co wiąże się z zainteresowaniem tanatologią, czyli nauką o śmierci. Prywatnie interesuje się kinematografią polską z lat 70-90 XX w., a także folklorem polskim. Lubi czytać książki, słuchać muzyki, także ludowej, jak również podróżować, uprawia narciarstwo, jeździectwo i pływactwo.

Anna Góra

Absolwentka etnologii i antropologii kulturowej na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie oraz Podyplomowego Studium Muzeologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Kustosz Muzeum Zagłębia w Będzinie. Autorka wystaw, zajęć edukacyjnych, współtwórczyni projektu multimedialnego „Retroteka” popularyzującego czasopisma dawne Zagłębia Dąbrowskiego. Juror konkursów o tematyce regionalnej. Jej zainteresowania badawcze skupiają się głównie wokół antropologii codzienności, antropologii etniczności, sztuki ludowej i nieprofesjonalnej.

Tradycja jest jak lustro w którym odbijają się wieki. Tradycja jest jak drzewo, które korzeniami swymi sięga głęboko w grunt rodzimy. Zdarzało się nieraz, że konary tego drzewa uschły, a pień poorany zmarszczkami starości przez wiele lat nie zdradzał utajonego w nim życia. Aż oto spod jego na pozór martwej kory wychyliły się ku światu pączki, które rozwinęły się w zieleń i kwiaty. To właśnie odradzanie się tradycji świadczy o jej sile żywotnej.


[T. Seweryn, Tradycje i zwyczaje krakowskie, Kraków 1961, s. 5]

Kontakt

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach

ul. Teatralna 4

40-003 Katowice

tel./ fax 32 201 77 70

sekretariat@rik.katowice.pl

www.rik.katowice.pl | www.facebook.com/rik.katowice 

Regionalne Obserwatorium Kultury w Katowicach

Dział rozwojowo-badawczy Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach.

tel. 32-2017-770 

regionalneobserwatoriumkultury@gmail.com

www.regionalneobserwatoriumkultury.pl

Organizatorzy

Partnerzy

Top