Ze zbiorów Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze / za zgodą IMIT

"Tropem Kolberga - etnograficzne badania terenowe Zagłębia Dąbrowskiego" to projekt dokumentacyjno-badawczy mający na celu ochronę oraz popularyzację dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego. Teren ten to bogaty kulturowo obszar, w którym ścierają się elementy tradycji Małopolski i Górnego Śląska, badawczo w niewielkim stopniu spenetrowany. Stąd też potrzeba pochylenia się nad obecną kondycją tradycyjnych praktyk ludowych, religijnych i rodzinnych oraz udokumentowania tradycyjnego budownictwa.

Projekt jest odpowiedzią na konieczność rozszerzenia dotychczas prowadzonych działań badawczych i dokumentacyjnych oraz próbą intensyfikacji eksploracji terenowych, co w obliczu globalizacji i unifikacji kultury oraz współczesnego sposobu życia wydaje się szalenie istotne. Realizacja badań terenowych miała za zadanie uchwycić tradycyjną kulturę mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego.

Jednym z efektów projektu było wydanie płyty DVD prezentującej rezultaty badań, opatrzonej fachowym komentarzem etnografa i zawierającej materiał video/foto ilustrujący dawną i współczesną obrzędowość oraz tradycyjne budownictwo regionu. Dodatkowo po opracowaniu wyników badań w szkołach współpracujących z naukowcami przeprowadzone będą wykłady na temat lokalnej obrzędowości. Dodatkowym elementem będzie stworzenie wystawy prezentującej fotografie ukazujące tradycyjne budownictwo oraz obrzędowość doroczną i rodzinną na terenie Zagłębia Dąbrowskiego.

Etnograficzne badania terenowe przeprowadzane były w tandemach badawczych złożonych z doświadczonych i praktykujących etnografów oraz studentów etnologii. Dzięki temu zabiegowi studentom stworzona została szansa praktycznej nauki zawodu oraz zdobycia doświadczenia.

Nieco wcześniej we współpracy z różnymi instytucjami, podjęte zostały mini badania etnograficzne przeprowadzone przez dzieci i młodzież z wybranych miejscowości Zagłębia Dąbrowskiego. Ich prace koordynowane były przez opiekunów i finalnie poddane ocenie jakościowej. Dla najlepszych grup i indywidualnych prac zostały przewidziane nagrody, z wizytą w Muzeum Zagłębia w Będzinie włącznie.

W czasie trwania projektu przeprowadzana była na bieżąco dokumentacja fotograficzna, która wiązała się z założeniem kart do istniejących tradycyjnych budynków mieszkalnych i gospodarczych. Ponadto dokonano rejestracji fotograficznej i video wybranych obrzędów praktykowanych na interesującym terenie. Efektem tych prac jest wspomniana już wędrująca wystawa fotografii oraz publikacja trzech filmów prezentujących wybrane obrzędy uchwycone na terenie Zagłębia Dąbrowskiego.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Kolberg 2014 - Promesa", realizowanego przez "Instytut Muzyki i Tańca".
Obrzędowość Zagłębia Dąbrowskiego - Robert Garstka
Tradycyjne budownictwo Zagłębia Dąbrowskiego - Bartosz Gawlik
W ramach projektu „Tropem Kolberga – etnograficzne badania terenowe Zagłębia Dąbrowskiego” zaplanowano kilka działań zmierzających do udokumentowania zwyczajów i obrzędów dorocznych oraz rodzinnych mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego, utrwalenia tradycyjnej architektury i współcześnie praktykowanych zwyczajów.

Pierwszym działaniem był tzw. etap szkolny, czyli krótkie badania etnograficzne pięciu wybranych zwyczajów dorocznych oraz rodzinnych prowadzone przez współpracujące szkoły, ośrodki kultury oraz stowarzyszenia w dziesięciu miejscowościach Zagłębia Dąbrowskiego. Do współpracy zaproszono: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych, Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach, Szkołę Podstawową w Toporowicach, Publiczne Gimnazjum im. Marszałka J. Piłsudskiego w Siemoni, Szkołę Podstawową nr 23 w Dąbrowie Górniczej, Fundację „Stara Szkoła” z Ryczowa – Kolonii, Gminny Ośrodek Kultury w Niegowej, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żelisławicach oraz Zespół Szkół nr 2 w Niegowonicach.

Młodzież przeprowadziła 79 wywiadów kwestionariuszowych z 83 informatorami. Po 16 wywiadów przeprowadzono z tematyki zwyczajów i obrzędów świąt bożego narodzenia, zwyczajów i obrzędów karnawałowych oraz tradycji związanych ze ślubem i weselem. 17 wywiadów kwestionariuszowych dotyczyło świąt Wielkiej Nocy a 14 informatorów opowiadało na pytania dotyczące praktyk związanych z urodzeniem dziecka. Najstarszy informator biorący udział w badaniu urodził się w roku 1917, najmłodszy liczył 34 lata. Podczas pracy uczniowie zgromadzili także ciekawy materiał fotograficzny nawiązujący do tematyki badań.

Drugim zadaniem było przeprowadzenie kwestionariuszowych badań terenowych. Badania te, prowadzone według rozbudowanego kwestionariusza badawczego dotyczącego zwyczajów i obrzędów dorocznych oraz rodzinnych, dobyły się w czerwcu i lipcu br. w 24 wsiach i miejscowościach leżących na terenie zagłębiowskich gmin i parafii (Żelisławice, Koziegłowy, Niegowa, Niegowonice, Tucznawa, Targoszyce/Toporowice, Siemonia, Bobrowniki, Psary, Ogrodzieniec).

Etnografowie zebrali 100 wywiadów z 103 informatorami, niejednokrotnie uzyskując ciekawe informacje pozwalające zaplanować i wykonać dokumentację fotograficzną lub filmową uroczystości kościelnej bądź rodzinnej. W ramach prowadzonych badań pozyskano także fotografie z albumów rodzinnych dokumentujące życie mieszkańców poszczególnych miejscowości. Wśród informatorów, którzy wyraziły ochotę na przyjęcie etnografów i poświęcenie im kilku godzin na rozmowę, największą grupę stanowiły osoby urodzone w latach 1931 – 1940 (43 osoby), najstarszy informator miał 98 lat a najmłodsza osoba urodziła się w 1961 roku. Prezentowane wykresy dotyczą wyników drugiego zadania.

Trzecim etapem projektu przyczyniającym się do dokumentacji obrzędów i zwyczajów mieszkańców pogranicza małopolsko – śląskiego było wykonanie cyklu fotografii uroczystości kościelnych, zachowań ludycznych oraz obrzędów rodzinnych. Zdjęcia wykonano w 28 miejscowościach leżących na terenie Zagłębia Dąbrowskiego m.in. w Dąbiu, Niegowonicach, Mzurowie, Tucznawie, Psarach, Leśniakach, Koziegłówkach oraz Sączowie.

Kolejnym punktem w ramach realizowanego zadania było wykonanie dokumentacji fotograficznej tradycyjnego budownictwa w 10 zagłębiowskich miejscowościach i dzielnicach - Czeladzi, Górze Siewierskiej, Kolonii Cieśle, Pińczycach, Postaszowicach, Sławkowie, Strzemieszycach, Trzebniowie, Wierzbicy oraz Winownie. Utrwalono blisko 100 budynków o konstrukcji drewnianej, kamiennej, ceglanej lub mieszanej oraz założono karty ze zdjęciem budynku, krótkim opisem i stanem zachowania.

Zgodnie z założeniami projektu wykonano również dokumentację filmową czterech zwyczajów związanych z rokiem obrzędowym: „Misiów” z gminy Niegowa, „Turków” z Koziegłówek i Winowna, procesji w dniu Wniebowzięcia NMP w Niegowonicach oraz święcenie pokarmów w parafii sączowskiej.

Dane statystyczne etnografia zbiorczo
37 KB
Dane statystyczne etnografia podział na miejscowości
132 KB
Dane statystyczne etap szkolny zbiorczo
35 KB
Dane statystyczne etap szkolny podział na miejscowości
157 KB

ROK Katowice jest Instytucją Kultury Samorządu Województwa Śląskiego oraz Instytucją Szkoleniową.

ROK Katowice ma za zadanie wspierać bezpośrednio i pośrednio instytucje kultury, organizacje pozarządowe, twórców indywidualnych oraz realizować programy i opracowywać formy szeroko rozumianego doradztwa w zakresie działalności kulturalnej instytucji z uwzględnieniem aspektów artystycznych, prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych.

ROK Katowice świadczy usługi szkoleniowe oraz doradcze. Obserwuje wszelkiego rodzaju zjawiska zachodzące w województwie śląskim w zakresie kultury i sztuki. Instytucja działa w oparciu o dwa działy programowe: Regionalne Obserwatorium Kultury oraz Regionalne Laboratorium Kultury.

Muzeum Zagłębia w Będzinie zostało utworzone w 1956 roku. Było pierwszą placówką naukowo – badawczą w Zagłębiu Dąbrowskim z siedzibą w odbudowanym, XIV - wiecznym zamku gotyckim z czasów Kazimierza Wielkiego.

Obecnie posiada sześć obiektów: Zamek, Pałac Mieroszewskich, Dom Modlitwy Mizrachi, Podziemia Będzińskie, mury miejskie i Wzgórze Zamkowe

Zamek w Będzinie stanowił niegdyś ważne ogniwo systemu obronnego zachodniej granicy Polski przed najazdami ze strony Śląska i Czech. W obiekcie prezentowana jest jedna z największych i najcenniejszych w Polsce kolekcji dawnej broni i uzbrojenia ochronnego oraz ciekawe pamiątki historyczne, jak np. przywileje królewskie z XVII i XVIII w.

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie od prawie 20 lat prowadzi działalność dydaktyczną i naukową.

Studia etnologiczne prowadzone są na poziomie licencjackim i magisterskim. Ich celem jest przygotowanie absolwenta umiejącego dostrzec i zrozumieć kulturowe podłoże każdej sytuacji społecznej. Umożliwia to szeroki zakres tematyki wykładów dotyczących antropologicznych aspektów kultury (antropologia ekologiczna, antropologia miasta, antropologia etniczności, antropologia folkloru, antropologia sztuki, antropologia codzienności itp.), etnologii religii i wiedzy o kulturach pozaeuropejskich (Ameryka, Oceania, Afryka, Azja) oraz kultur mniejszości narodowych. Studia obejmują też kształcenie w zakresie antropologii stosowanej (muzealnictwo, edukacja regionalna, edukacja wielokulturowa).
Damian Adamczak - jestem pracownikiem Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” od 1996 r. Uzyskał kolejne stopnie awansu zawodowego aż do kustosza dyplomowanego w 2005 r Zajmuje się opracowywaniem zabytków, prowadzi badania etnograficzne (ostatnio o młynach nad Liswartą i Pankówką), organizuje wystawy. Prywatnie lubi podróżować, pływać kajakiem po polskich rzekach.
dr Kinga Czerwińska – etnolog/antropolog kultury; od 15 lat związana z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego, gdzie prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną. Jej zainteresowania badawcze ogniskują się wokół kilku zagadnień, w tym głównie sztuki ludowej (szczególnie stroju i rękodziele); bada relacje między twórcą i środowiskiem, w tym współczesne inspiracje we wzornictwie przemysłowym i modzie. Z pasją śledzi jaką rolę współcześnie odgrywa dziedzictwo kulturowe, nie tylko w Polsce. Prywatnie uwielbia podróże, zwłaszcza te dalekie.
Sara Duda - jest absolwentką etnologii i pedagogiki. Do tej pory jej etnograficzne poszukiwania badawcze koncentrowały się m.in.: na Podlasiu, gdzie uczestniczyła w projekcie „Wędrujące Opowieści”, organizowanym przez Polski Instytut Antropologiczny; Żuławach Wiślanych, gdzie badała pamięć o nadwiślańskich osadnikach olenderskich, a także na Sąddeczczyźnie i Żuławach Gdańskich. Uwielbia pracę z dziećmi i górskie wędrówki; wierzy, że nie ma rzeczy niemożliwych.
Robert Garstka pracownik Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach, fotograf, kulturoznawca, regionalista. Członek Związku Polskich Fotografów Przyrody Okręgu Śląskiego. Dwukrotnie uhonorowany nagrodą oraz wyróżnieniem Miasta Będzina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury. Wyróżniony przez Związek Kombatantów Odznaką Zasłużony dla Związku Kombatantów RP i BWP, za dokumentację zdjęciową do publikacji Miejsca pamięci w Będzinie. Autor książki Będziński pejzaż frasobliwy, oraz albumów fotograficznych Dom wieczności, Przydrożni świadkowie wiary i Świat obok nas. Obrzędowość doroczna w województwie śląskim. Współautor zdjęć w publikacjach książkowych m.in. Istebna zespół regionalny, Kolędnicy, Od wieńca adwentowego do dożynkowego czyli tradycje, zwyczaje i obrzędy powiatu gliwickiego, Dziedzictwo diaspory, Katalog zabytków techniki regionu zagłębiowskiego, Miejsca pamięci w Będzinie. Współzałożyciel grupy fotograficznej Koń Trojański i Stowarzyszenia Via Arte. Laureat licznych konkursów fotograficznych.
Bartosz Gawlik - absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Nowym Wiśniczu oraz Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pedagog, plastyk, sztukator. Od 2004 r. związany z Muzeum Zagłębia w Będzinie gdzie zajmuje się aranżowaniem przestrzeni muzealnych, projektowaniem graficznym i edytorskim oraz dokumentacją fotograficzną. Jego fotografie reprodukowane były w wielu czasopismach i prasie codziennej ("Nowe Zagłębie", ”Odkrywca”, „Twoje Zagłębie”, „Śląsk”, Polska Dziennik Zachodni, "Aktualności Będzińskie", "Ziemia Będzińska") oraz wydawnictwach (m.in.: „Ziemia Będzińska. Walory etniczne Małopolski Zachodniej”, „Monografia Będzina 1536 – 2006”, „Jan Dorman i Jego Teatr”). Autor projektów okładek publikacji dotyczących Zagłębia Dąbrowskiego, juror konkursów plastycznych, pomysłodawca będzińskiego „Jarmarku Rzemiosła i Rękodzieła”, projektant form wiklinowych oraz uczestnik Światowego Festiwalu. Swoje prace prezentował na kilku wystawach indywidualnych i zbiorowych.
Anna Kupczak - absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku etnologia. Pasjonatka folkloru tanecznego oraz szeroko rozumianej kultury ludowej - szczególnie z regionu Żywiecczyzny.
Małgorzata Kłych – muzealnik, etnolog, animator, członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oddział Śląsk. Na co dzień pracuje w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu w dziale etnografii, zajmuje się obrzędowością rodzinną i doroczną na terenie Górnego Śląska. Zainteresowania: design, folklor, folk, muzyka tradycyjna oraz kinematografia skandynawska. Uczestniczka warsztatów i szkoleń: "Kadra Kultury Na Poziomie"; "Toolbox expert”; "Różnorodność jest w(śród) nas"; warsztat dotyczący kultury romskiej z elementami warsztatu antydyskryminacyjnego oraz warsztatu kompetencji międzykulturowych "Uczę się, poznaję – zmieniam! Syklakiraw pes, prynćkiraw – paruwaw!"; „Muzeum dobrych relacji”. W latach 2005-2007 była wolontariuszką w dwóch projektach: "Międzynarodowy wolontariat w ochronie krajobrazu kulturowego na Warmii i Mazurach" w Stowarzyszeniu Wspólnota Kulturowa "Borussia"; Międzynarodowy projekt „Wolontariat w Służbie Zabytkom" w Fundacji Krzyżowa.
Monika Lelonek - absolwentka etnologii, zamieszkała w Katowicach. Interesuję się fenomenem blogów oraz zagadnieniem kobiety sukcesu (pokonywania barier na drodze kariery zawodowej). Miłośniczka książek Neila Gaiman’a, jazdy na rowerze, ogrodów i czekolady.
Georgina Matusiak - absolwentka kierunku etnologia i pedagogika Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Autorka artykułów naukowych: "Polish and Chinese neighborhood in gossip and urban legend" opublikowanego w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCCXXX Prace Etnograficzne tom 41 i "Jaworznickie "Chinatown – trudne sąsiedztwo polsko-chińskie wydanym w tomie 13 „Studiów Etnologicznych i Antropologicznych” zatytułowanym „Obszary kulturowe współczesnego miasta – funkcje i pogranicza”. Inicjatorka i organizatorka konferencji naukowej Asystent osoby niepełnosprawnej – kompetencje, zadania, oczekiwana”, która odbyła się na Uniwersytecie Ślaskim w Cieszynie oraz studenckiego projektu naukowo – badawczego ‶Autostop – łap to”. Brała udział w licznych konferencjach i sesjach naukowych, m.in. w konferencji „Między ładem a żywiołem – człowiek w przestrzeni społecznej i kulturowej współczesnego miasta, gdzie wygłosiła referat „Zmieńmy nasze miasto – o Jaworznickim Budżecie Obywatelskim”. Lokalność – teoria i praktyka. VIII Międzyuczelniana Konferencja Antropologiczna "Teren w ścisłym tego słowa znaczeniu" poruszając problem lokalnych badań w wystąpieniu "Etnolog na swoim podwórku – dylematach badań terenowych w moim mieście", ‶Dziedzictwo kulturowe Żuław w badaniach etnologicznych 2008 – 2011, gdzie wystąpiła z referatem ‶Stosunek mieszkańców Żuław i Mazowsza do materialnego dziedzictwa poolenderskiego”. Prowadziła liczne projekty naukowo-badawcze m.in. na Żuławach Wiślanych, w Jarocinie, Piaskach Duchownych, Grzybowie, Barlewicach, czy Piwnicznej Zdroju oraz autorskie badania terenowe nad sąsiedztwem polsko-chińskim w Jaworznie oraz sytuacją Romów w Adrychowie. Obecnie prowadzi stałą rubrykę etnograficzną w gazecie lokalnej „Extra Jaworzno”, ponadto propaguje wiedzę z zakresu antropologii kulturowej w ramach cyklu prelekcji etnograficznych prowadzonych w swoim mieście.
Piotr Mihilewicz - student III roku etnologii na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Lubi rozumieć świat i dużo mówić. Interesuje się antropologią, psychologią, ale przede wszystkim muzyką i dźwiękiem.
Aleksandra Mirowska – absolwentka Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji na Uniwersytecie Śląskim. Z Zagłębiem Dąbrowskim związana od urodzenia. Interesuje się wzajemnymi stosunkami śląsko – zagłębiowskimi oraz szeroko pojętą kulturą ludową. W wolnych chwilach zwiedza polskie skanseny i odkrywa piękno niewielkich miasteczek.
Małgorzata Paul - mgr etnologii, kustosz. Ukończyła studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Filii w Cieszynie (2000) oraz Podyplomowe Studium Muzeologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2002). W l. 2001 – 2007 pracowała w Muzeum Etnograficznym im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie. Od 2007 jest związana z Działem Etnografii Muzeum Śląskiego w Katowicach. Uczestniczyła w badaniach terenowych m.in. w Rzeszowskiem, na Śląsku Opolskim, Cieszyńskim oraz Ziemi Raciborskiej. Jest autorką i współautorką kilku wystaw etnograficznych m.in: „Człowiek rodzi się na śmierć i umiera na życie. Obrzędy przejścia i ich symbolika” (2003), „Wokół stołu”(2007), „Na co dzień i od święta. Stroje ludowe w Rzeszowskiem”(2007), „Ach co to był za ślub. Obrzędy i zwyczaje weselne na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku” (2010), „Od Góry św. Anny po Santiago da Compostela. Szlaki pielgrzymkowe Ślązaków” (2010), „W godni czas. Twórcy ludowi o Bożym Narodzeniu” (2012), „Lale, misie koniki…Towarzysze dziecięcych zabaw” (2014).
Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko - etnolog, starszy kustosz, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi /1984/ i Podyplomowych Studiów Muzeologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie /1990/. W latach 1984 -1987 pracownik Muzeum Okręgowego w Bielsku-Białej, a następnie Muzeum Śląskiego w Katowicach, gdzie od 2006 roku pełni obowiązki kierownika Działu Etnografii. Organizatorka i uczestniczka etnograficznych badań terenowych m.in. nad pszczyńskim strojem ludowym, sztuką ludową, obrzędowością rodzinną i doroczną, zwyczajami żniwnymi, tradycjami pielgrzymowania, prowadzonych na Ziemi Pszczyńskiej, Raciborskiej, Śląsku Cieszyńskim, Opolskim, w Beskidzie Śląskim, w gminie Wilamowice i na Żywiecczyźnie. Autorka i współautorka kilkudziesięciu wystaw czasowych, m. in. „ Sztuka ludowa Hucułów” (1994), „Ukryte pod suknię. Dwa wieki bieliźnianej mody”, „Dzieciństwo” (2003.), „Tradycje i symbolika zimowego świętowania na Górnym Śląsku i Żywiecczyźnie” (2004), „Gospodarstwo. Rzeczy zwyczajne, niezwykłe, zapomniane” (2007). „Ach co to był za ślub. Obrzędy i zwyczaje weselne na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku” (2010), „Lale, misie koniki…Towarzysze dziecięcych zabaw”(2014). Autorka i współautorka katalogu zbiorów, katalogów wystaw i kilkudziesięciu artykułów na temat stroju pszczyńskiego, śląskich zwyczajów i obrzędów, ginących zawodów, m.in. w Śląskich Pracach Etnograficznych, Twórczości Ludowej. Jurorka wojewódzkich przeglądów dziecięcych zespołów obrzędowych, wiejskich zespołów artystycznych, przeglądu piosenki dziecięcej „Śląskie Śpiewanie”. W latach 1995 – 2004 rzeczoznawca Krajowej Komisji Etnograficznej i Artystycznej w Katowicach. Laureatka nagród wojewódzkiej i ogólnopolskiej edycji konkursu „Wydarzenie Muzealne Roku”, odznaczona brązowym krzyżem zasługi.
Dobrawa Skonieczna–Gawlik – etnolog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, etnograf Muzeum „Górnośląski Park etnograficzny w Chorzowie”. W latach 2002 – 2014 zawodowo związana z Muzeum Zagłębia w Będzinie, gdzie prowadziła Dział Etnografii. Autorka wystaw, działań edukacyjnych i popularyzatorskich, opracowań oraz artykułów z zakresu szeroko pojętej kultury tradycyjnej Zagłębia Dąbrowskiego. Juror przeglądów folklorystycznych, konkursów o tematyce regionalnej, pomysłodawczyni będzińskiego „Jarmarku Rzemiosła i Rękodzieła”. Członek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Śląskiej Kapituły Smaku, a także lokalnych stowarzyszeń działających na rzecz mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego. Laureatka wyróżnienia Miasta Będzina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury (2007), stypendystka Województwa Śląskiego (2009) oraz Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury (2013). Miłośniczka plecionkarstwa związana z nowotomyską szkołą wikliniarską, uczestnik Ogólnopolskich Plenerów Wikliniarskich w Nowym Tomyślu.
RAFAŁ SŁOWIAK - pochodzi z Dąbrowy Górniczej gdzie się urodził, wychował i mieszka. W 2014 roku ukończył Uniwersytet Śląski w Cieszynie na kierunku Etnologia i antropologia kulturowa. Swoją przygodę z terenowymi badaniami etnograficznymi zaczął na obozie terenowym w Piwnicznej- Zdrój, gdzie badał zwyczaje rodzinne oraz doroczne tamtejszej gminy, pogranicze polsko-słowackie oraz tożsamość regionalną wsi Łomnica-Zdrój. Jego zainteresowaniami etnograficznymi jest Łemkowszczyzna, kultura Górnego Śląska oraz rodzimego regionu Zagłębia Dąbrowskiego. Interesuje go tematyka związana z obrzędowością wokół śmierci i pogrzebu, co wiąże się z zainteresowaniem tanatologią, czyli nauką o śmierci. Prywatnie interesuje się, kinematografią polską z lat 70-90 XX w. a także folklorem polskim. Lubi słuchać muzyki (rockowej i bluesowej), podróżować, fascynują go góry. Jego pasją są konie i jazda konna, narciarstwo oraz i pływanie.
Iga Szuścik - jest studentką ostatniego roku cieszyńskiej etnologii. Doświadczenie badawcze zdobywała m.in. w Serbii, wśród potomków polskich osadników, czego efektem był artykuł "Ostojićevo - historia i obecna sytuacja potomków wiślan w Serbii", którego jest współautorką. Poza studiami i badaniami nie zapomina o swojej pasji do muzyki tradycyjnej, dlatego śpiewa, tańczy i próbuje grać.
Agnieszka Szymula - etnolog w Muzeum Miejskim w Tychach, Magister etnologii (Uniwersytet Śląski), absolwentka Podyplomowego Studium Muzeologicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej" na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach; stypendystka Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego w 2008 r. Autorka wystaw, m.in.: My i nasi sąsiedzi. Stroje ludowe w woj. śląskim, Strój ludowy w Tychach i okolicy, Rok obrzędowy na ziemi pszczyńskiej (nagrodzona Nagrodą Marszałka Województwa Śląskiego za Wydarzenie Muzealne Roku 2012 w kategorii„wystawy”). Juror konkursów folklorystycznych; autorka wykładów z zakresu śląskiej kultury ludowej, organizatorka ogólnopolskich konkursów sztuki ludowej, a także wycieczek po najciekawszych miejscach woj. śląskiego. Prezes tyskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Faber”.
Agnieszka Tuszyńska - absolwentka cieszyńskiej etnologii, gdzie latem br. obroniła tytuł magistra. Interesuje się folklorem przede wszystkim Górnego Śląska (skąd pochodzi) i Podhala, a także podejmuje rozważania antropologiczne. Prowadziła badania terenowe na Śląsku, Podhalu, Pomorzu i w Londynie. Jej pierwsza praca dyplomowa (licencjacka) oscylowała w tematyce inspiracji góralszczyzną na polskiej scenie muzycznej, druga natomiast została napisana w kontekście społeczno-kulturowego wymiaru emigracji polskiej na Wyspy Brytyjskie. Ponadto, interesuje się rękodziełem artystycznym, fotografowaniem i kulinariami.
Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach

ul. PCK 19, 40-057 Katowice


tel./ fax 32 251 75 63


tel. kom. +48 604 104 221

sekretariat@rok.katowice.pl

Regionalne Obserwatorium Kultury w Katowicach


tel. 32-2000-669

regionalneobserwatoriumkultury@gmail.com